Komisja rekrutacyjna prowadzi odrębnie postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów gimnazjum i odrębnie dla absolwentów szkoły podstawowej.

Postępowania mają takie same ustawowe kryteria rekrutacyjne, ale inny sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW
GIMNAZJUM
Maksymalna liczba punktów1 KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Maksymalna liczba punktów1
Punkty za świadectwo: 100 pkt Punkty za świadectwo: 100 pkt
aktywność na rzecz innych ludzi   3 pkt  aktywność na rzecz innych ludzi  3 pkt
 świadectwo ukończenia gimnazjum
z wyróżnieniem
 7 pkt świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
z wyróżnieniem 
7 pkt 
 szczególne osiągnięcia  18 pkt  szczególne osiągnięcia  18 pkt
 ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt   ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt 
 ocena z matematyki (za ocenę celującą)  18 pkt  ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt 
 ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)  18 pkt  ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)  18 pkt
ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt  ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
Punkty za egzamin gimnazjalny: 100 pkt Punkty za egzamin ósmoklasisty: 100 pkt
 wynik z języka polskiego  100% x 0,2 = 20 pkt wynik z języka polskiego  100% x 0,35 =35 pkt 
 wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie  100% x 0,2 = 20 pkt wynik z matematyki   100% x 0,35 =35 pkt
wynik z matematyki 100% x 0,2 = 20 pkt  wynik z języka obcego nowożytnego  100% x 0,3 = 30 pkt
wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii 100% x 0,2 = 20 pkt Nie przeprowadza się   ---
wynik z języka obcego nowożytnego
na poziomie podstawowym
100% x 0,2 = 20 pkt  Nie przeprowadza się --- 
wynik z języka obcego nowożytnego
na poziomie rozszerzonym
Nie przelicza się Nie przeprowadza się   ---

 1za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – po 18 punktów; 2) bardzo dobrym – po 17 punktów; 3) dobrym – po 14 punktów; 4) dostatecznym – po 8 punktów;
5) dopuszczającym – po 2 punkty