Rekrutacja uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile odbywa się za pośrednictwem elektronicznego naboru.
1. W terminie od 14 maja do 30 maja 2018r., do godz. 15.00 kandydat powinien:
a) Zalogować się na stronie www.pila.edu.com.pl  i wpisać wszystkie wymagane dane m.in. typ szkoły i klasę/klasy, w której chciałby podjąć naukę. Kandydat może wybrać  trzy różne szkoły ponadgimnazjalne, a w nich dowolną liczbę oddziałów.
b) Dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego szkoły (jeżeli jest ona szkołą pierwszego wyboru) podpisany przez rodziców wydruk wygenerowany automatycznie po wprowadzeniu danych do formularza na stronie www.pila.edu.com.pl., a także wypełniony kwestionariusz szkoły.
2. W terminie od 15 czerwca 2018r. do 19 czerwca 2018r. godz. 15.00 istnieje możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół/oddziałów.
3. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego, w terminie do 25 czerwca 2018r., do godziny 15.00, kandydaci:
a)    Wpisują do formularza na stronie www.pila.edu.com.pl  oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach.
b)    Dostarczają do sekretariatu uczniowskiego: świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (mogą być kopie poświadczone za zgodność  z oryginałem przez dyrektora szkoły (gimnazjum)).
4. Weryfikacji danych (pkt II.3a) dokonuje powołana przez dyrektora szkoły szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.
5. Liczba punktów obliczana jest automatycznie przez system elektroniczny na podstawie kryteriów rekrutacji wprowadzonych wcześniej do bazy danych na stronie www.pila.edu.com.pl. Liczba ta decyduje o kolejności na liście kandydatów do poszczególnych klas.
Osobom przyjmowanym do szkoły niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły system przydziela max liczbę punktów (200).
6. Przydział do poszczególnych oddziałów wykonywany jest automatycznie przez system elektroniczny. Listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły opublikowane zostaną  11 lipca  2018r. o godz. 10.00.
7. W terminie do 19 lipca 2018r. do godz. 12.00 kandydaci zakwalifikowani do szkoły mają obowiązek potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole/ klasie poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego ( o ile nie zostały one wcześniej złożone).
Brak złożenia oryginałów dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczny       z rezygnacją z przyjęcia do szkoły.
20 lipca 2018r.  szkolna komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do szkoły.