•    Trzy fotografie (podpisane).
•    Kserokopia aktu urodzenia.
•    Potwierdzenie adresu zamieszkania ucznia oraz rodziców / opiekunów (zaświadczenie    z Urzędu Gminy, kserokopia dowodu osobistego).
•    Oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
•    Karta zdrowia (uczniowie spoza Piły).
•    Podanie o przyjęcie do internatu (osoby zainteresowane).

Do pobrania

Kwestionariusz osobowy