Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020
Terminy egzaminów maturalnych w maju 2020 r.
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku


 Deklaracja maturalna w roku szkolnym 2019/2020
Identyfikator szkoły: uczniowie LO: 301901-07111

https://deklaracja.edu.pl/301901-07111

 1. Wypełnioną deklarację należy wydrukować dwustronnie (na jednej kartce) wykorzystując otrzymany mailem lub pobrany plik PDF (dostępny po wypełnieniu formularza).
2. Tak przygotowaną deklarację należy podpisać w wymaganych miejscach i złożyć u wychowawcy klasy w terminie do 30 września 2019 roku.
3. Deklarację można wypełniać wiele razy.
4. Każda deklaracja jest opatrzona unikalnym identyfikatorem
5. Ważna jest ta deklaracja, której wydruk zostanie dostarczony do szkoły.

UWAGA ABSOLWENCI PODWYŻSZAJĄCY WYNIKI:
Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej z lat szkolnych 2015/2016 – 2017/2018 oraz absolwent LO z roku szkolnego 2014/2015, który po raz trzeci przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego, ponosi opłatę za egzamin maturalny. Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2020 r. – 7 marca 2020 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. 9.
Absolwent, który przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszał w deklaracji przystąpienia do egzaminu, ale nie przystąpił do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, ponosi opłatę za egzamin maturalny. Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2020 r. – 7 marca 2020 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
Absolwent składa odpowiednio deklarację
Wszystkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego znajdują się na stronie www.oke.poznan.pl

Absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzamin
w określonych poniżej terminach.

  do kogo składa deklarację? do kiedy? (deklaracja wstępna) do kiedy?
(deklaracja ostateczna)
•Absolwent, który ukończył LO do roku szkolnego 2018/2019 włącznie
•Absolwent, który ukończył technikum lubszkołę artystyczną wlatachszkolnych2015/2016–2018/2019
do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2019r.
(nieobowiązkowo)
do 7 lutego 2020r.
Absolwenci ubiegający się
o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE
•Absolwent, który ukończył LO do roku szkolnego 2018/2019 włącznie
•Absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach szkolnych
2015/2016 –2018/2019
do dyrektora szkoły macierzystej   do 31 grudnia 2019r