19 września 2019 roku odbędzie się ETAP SZKOLNY XIX OLIMPIADY EKOLOGICZNEJ POWIATU PILSKIEGO organizowanej przez STAROSTWO POWIATOWE W PILE.
Szczegółowe informacje i zgłoszenia udziału w konkursie do 17.09. 2019r. u p. M. Dembińskiej lub D. Zaremby
„TEMATYKA OLIMPIADY”
• pojęcia z ekologii ( w tym ekosystem wodny i lądowy)
• zdrowie i żywienie,
• Natura 2000
• interakcje między dwoma gatunkami(dodatnie i ujemne)
• rośliny i zwierzęta chronione
• obszary chronione
• gospodarka rolna, wodna
• ochrona powietrza
• odpady
• elementy promieniotwórczości (etap powiatowy i ponadpowiatowy)

Wykaz literatury:

1.Obowiązujące podręczniki szkolne;
2.Testy z poprzednich olimpiad ekologicznych Powiatu Pilskiego;
3.Odum P.Eugene, „Podstawy ekologii”, PWRiL, Warszawa 1982
4.„Echa leśne, kwartalnik, Lasy Państwowe
5.„PRZYRODA POLSKA”, miesięcznik, LOP;
Źródła uzupełniające:
1. Rozporządzenie MŚ z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt;
2. Rozporządzenie MŚ z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin;
3. Strony internetowe:
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Lasów Państwowych
Ministerstwa Środowiska
4. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2018, GUS
• II stan i ochrona środowiska
• XVII Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, Rybołóstwo
5. Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2017r. , GUS
6. Energia ze źródeł odnawialnych 2017r. , GUS
Strona internetowa Instytutu Żywności i Żywienia
7. Spotkanie z promieniotwórczością, Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, listopad 2010r.