Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

REKRUTACJA

 

  Oferta edukacyjna dla kandydatów do klas pierwszych

na rok szkolny  2017/2018

 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

klasa 1 a - matematyczno - geograficzna z rozszerzonym językiem angielskim
przedmioty rozszerzone: matematyka - geografia - język angielski; języki obce: angielski, rosyjski


klasa 1 b - matematyczno - fizyczna z rozszerzoną informatyką
przedmioty rozszerzone: matematyka - fizyka - informatyka; języki obce: angielski, niemiecki


 klasa 1 c - medialno - humanistyczna z rozszerzonym językiem angielskim
przedmioty rozszerzone: język polski - historia - język angielski; języki obce: angielski, francuski

dodatkowy przedmiot uzupełniający: edukacja medialna 

klasa 1 g1  - medialno - przyrodnicza z rozszerzonym językiem angielskim
przedmioty rozszerzone: język polski - geografia - język angielski; języki obce: angielski, niemiecki

dodatkowy przedmiot uzupełniający: edukacja medialna

klasa 1 g2  - medialno - przyrodnicza z rozszerzonym językiem angielskim

przedmioty rozszerzone: język polski - geografia - język angielski; języki obce: angielski, francuski

dodatkowy przedmiot uzupełniający: edukacja medialna


 klasa 1 d - humanistyczno - przyrodnicza
przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, wos;  języki obce: angielski, niemiecki

dodatkowy przedmiot uzupełniający: zajęcia artystyczne

klasa 1 e1 - biologiczno - chemiczna z rozszerzonym językiem angielskim
przedmioty rozszerzone: biologia - chemia - język angielskijęzyki obce: angielski, rosyjski

 

klasa 1 e2  - biologiczno - chemiczna z rozszerzonym językiem angielskim
przedmioty rozszerzone: biologia - chemia - język angielskijęzyki obce: angielski, niemiecki


klasa 1 f - biologiczno - chemiczna z rozszerzonym językiem angielskim
przedmioty rozszerzone: biologia - chemia - język angielski;   języki obce: angielski, niemieckiDodatkowo  3 godziny wf - sekcja piłki koszykowej dziewcząt i chłopców - dla zainteresowanych uczniów spośród wszystkich klas pierwszych.

Możliwość kontynuacji nauki języka franuskiego (DELF) (jako drugi język obcy) w grupie międzyoddziałowej - dla zainteresowanych uczniów spośród wszystkich klas pierwszych.

 

Podział na grupy oraz stopień zaawansowania języków obcych zostanie ustalony na podstawie wyników testów gimnazjalnych oraz testów przeprowadzonych na początku września przez nauczycieli.

 

W DNIACH:

OD  22  MAJA (8:00) DO 9 CZERWCA 2017r. (15:00)

odbywa się rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji 

 (szczegółowe informacje poniżej)

 SYSTEM REKRUTACJI. TERMINARZ.

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile odbywa się za pośrednictwem elektronicznego naboru. Na stronie www.pila.edu.com.pl należy się zalogować i  wpisać wszystkie wymagane dane m.in. typ szkoły i klasę (najlepiej kilka klas, na wypadek gdyby kandydat nie dostał się do klasy pierwszego wyboru), w której kandydat chciałby podjąć naukę. Jeżeli Zespół Szkół im. St.Staszica jest szkołą pierwszego wyboru kandydaci, po wprowadzeniu danych do elektronicznej bazy danych, powinni dostarczyć do sekretariatu szkoły niezbędne dokumenty.

Wskazówki:

1. Załóż konto na stronie internetowej www.pila.edu.com.pl

Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło.

Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Możesz wybrać trzy szkoły (zespoły), a w nich dowolną liczbę oddziałów. (!Ustal właściwą kolejność oddziałów). Wybierz, zaznacz i wpisz wszystkie dane. Wydrukuj podanie i złóż na nim czytelny podpis (kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego).


2. Zanieś wydrukowane podanie do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru. Koszulkę na dokumenty.
Termin od 22.05.2017r. (8:00)  do  09.06.2017r. (15:00)


 3. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i przepisz do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach.

Zanieś świadectwo oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru do 26.06.2017r. (15:00)

4.  12.07.2017r. (10:00) możesz sprawdzić, do której szkoły/ klasy zostałeś zakwalifikowany. Szkoła wywiesi listę przyjętych kandydatów. Informację znajdziesz również w systemie po zalogowaniu się.

5. Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu (do 20.07.2017r godz. 12:00) jest potwierdzeniem woli podjęcia nauki w klasie, do której zostałeś zakwalifikowany.
 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA NABORU .


I. Szczegółowe kryteria rekrutacji.

O przyjęciu kandydatów do poszczególnych klas pierwszych decyduje łączna liczba punktów za oceny na świadectwie gimnazjalnym, wyniki z testów gimnazjalnych oraz inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Kandydat może uzyskać max 200 pkt:

max 100 pkt – egzamin gimnazjalny (I.1)

max 100 pkt – oceny na świadectwie i inne osiągnięcia (I.2 – I.6)

I.1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (max 100 pkt)

(sposób przeliczania wyników procentowych na punkty: 1% = 0,2 pkt

  • „część humanistyczna” - max 40 punktów

            język polski (max 100% = 20 pkt)

            historia i wiedza o społeczeństwie (max 100% = 20 pkt)

  • „część matematyczno-przyrodnicza” - max 40 punktów

            matematyka (max 100% = 20 pkt)

            przedmioty przyrodnicze (max 100% = 20 pkt)

  • "część z języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy" (max 100% = 20 pkt)

Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum (max 100 pkt – I.2 – I.6)

I.2. Liczbowo określona ocena z języka polskiego i matematyki  (max 40 punktów)

(sposób przeliczania oceny na punkty:

za ocenę celującą –20 pkt; bardzo dobrą –16 pkt; dobrą –12 pkt; dostateczną –8 pkt; dopuszczającą –2 pkt).

I.3. Liczbowo określona ocena z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły (max 40 pkt):

1A,G (geografia, język obcy nowożytny do wyboru),

1B (fizyka, informatyka),

1C (historia, wiedza o społeczeństwie),

1D (biologia, wiedza o społeczeństwie),

1 E,F (biologia, chemia),

1tw (fizyka, geografia).

I.4. Świadectwo z wyróżnieniem - 5 punktów.

I.5.Osiągnięcia ucznia w konkursach wiedzy i olimpiadach przedmiotowych (max 13 punktów):

Do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa osiągnięcia z zastrzeżeniem, że uwzględnia się najwyższe osiągnięcie absolwenta gimnazjum w danym konkursie, w danej dyscyplinie tylko jeden raz. W konkursach wiedzy i artystycznych nie uwzględnia się wyróżnień za uczestnictwo w konkursie.

I.6. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności    w formie wolontariatu (potwierdzone wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum) - 2 pkt

I.7.Niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły oraz wyżej określonych zasad (pod warunkiem złożenia oryginałów wyników testów gimnazjalnych, świadectwa ukończenia gimnazjum i dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty odpowiedniego konkursu lub olimpiady) do szkoły przyjmowany jest:

  1. laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
  2. laureat lub finalista olimpiad dla gimnazjalistów,

(Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów, Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów, Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów)

     c) laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.


WARUNKIEM OSTATECZNEGO PRZYJĘCIA KANDYDATA (Z ODPOWIEDNIĄ ILOŚCIĄ PUNKTÓW) DO SZKOŁY JEST ZŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW.

 WYMAGANE DOKUMENTY.

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1. Trzy fotografie (podpisane).
2. Kserokopia aktu urodzenia.
3. Potwierdzenie adresu zamieszkania ucznia oraz rodziców / opiekunów (zaświadczenie z Urzędu Gminy, kserokopia dowodu osobistego).
4. Oryginał Świadectwa ukończenia gimnazjum oraz Zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
5. Karta zdrowia (uczniowie spoza Piły).
6. Podanie o przyjęcie do internatu (osoby zainteresowane).

 

KWESTIONARIUSZE DO POBRANIA

Kwestionariusz do II Liceum Ogólnokształcącego - kwestionariusz_lo.pdf

Podanie do Internatu - pdf

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zamiany ustawień cookies w przeglągarce. polityka cookies.