01.09.1963r. Utworzono szkoły przemysłu naftowego: Technikum Przemysłu Naftowego Ministerstwa Górnictwa i Energetyki oraz Zasadniczej Szkoły Przemysłu Naftowego Ministerstwa Górnictwa i Energetyki. Dyrektorem został mgr Marian Kuśnierek. Naukę w pierwszej klasie rozpoczęło 47 uczniów. Od 12 października 1963r. rozpoczęły się zajęcia na Wydziale Zaocznym Technikum Przemysłu Naftowego.

01.09.1966r. Zakończono budowę szkoły i internatu na 300 miejsc. Inauguracja roku szkolnego odbyła się w budynku głównym nowego kompleksu budynków szkolnych.

01.01.1968r. Zmieniono nazwę szkoły na Technikum Górnictwa Naftowego MGiE i Zasadniczą Szkołę Górnictwa Naftowego MGiE.

1968r. Szkołę opuściło pierwszych 29 absolwentów Technikum.

01.09.1968r. Naukę w Technikum Górnictwa Naftowego w klasie o specjalności geologia rozpoczęło 18 dziewcząt.

09.1970r. Kompleks obiektów szkolnych wzbogacił się o wiertnię szkoleniową. Funkcję dyrektora szkoły objął inż.Lucjan Pietrusza.

20.03.1971r. Utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową przemysłu gazowniczego, a od września tego samego roku Technikum Przemysłu Gazowniczego MGiE. W maju 1971 roku szkoła otrzymała sztandar.

01.09.1972r. Na bazie Zasadniczej Szkoły Zawodowej powstało trzyletnie Technikum Górnictwa Naftowego. Rozpoczyna działalność orkiestra szkolna.

04.12.1972r. W czasie centralnych uroczystości Dnia Górnika w Katowicach szkoła została wyróżniona Honorowymi Szpadami Górniczymi.

15.06.1974r. Nadanie Technikum Górnictwa Naftowego MGiE imienia Stanisława Staszica. Szkoła obchodziła dziesięciolecie. Od 1 września 1974 roku na podstawie zarządzenia MGiE zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica. Zespół Szkół tworzyły: Technikum Przemysłu Gazowniczego MGiE, Zasadnicza Szkoła Górnictwa Naftowego MGiE, Zasadnicza Szkoła Przemysłu Gazowniczego MGiE.

11.1974r. Oddanie do użytku kortu tenisowego wybudowanego przez nauczycieli i młodzież szkolną.

12.04.1976r. Połączenie technikum szkół zawodowych dwóch specjalności i utworzenie Technikum Górnictwa Naftowego i Górnictwa MGiE oraz Zasadniczej Szkoły Górnictwa Naftowego i Gazownictwa MGiE.

01.09.1978r. Utworzono w Zespole Szkół Zawodowych MGiE im. Stanisława Staszica Liceum Zawodowe o specjalności: mechanik-kierowca. W tymże roku powstała Izba Tradycji Szkoły. Obchodzono piętnastolecie szkoły.

1979r. Powstało studio telewizji dydaktycznej.

01.09.1980r. Dyrektorem szkoły został mgr Zygmunt Banaszak.

17.10.1985r. W szkole odbyły się centralne uroczystości Dnia Edukacji Narodowej wszystkich szkół Ministerstwa Górnictwa i Edukacji.

17.10.1988r. Zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. Stanisława Staszica.

01.09.1990r. Utworzenie w Zespole Szkół Zawodowych PGNiG im. Stanisława Staszica filii Liceum Ogólnokształcącego z trzema klasami o profilu ogólnym. Funkcję dyrektora szkoły objął mgr Kazimierz Kamiński.

01.09.1992r. Dyrektorem Szkoły został mgr Krzysztof Muchewicz, absolwent Technikum Górnictwa Naftowego i Gazownictwa MGiE w Pile o specjalności geofizyka.

01.01.1993r. Wydano Akt Likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. Stanisława Staszica i utworzono Zespół Szkół im. Stanisława Staszica. Tym samym zakończył się trzydziestoletni okres szkoły zawodowej kształcącej wyłącznie specjalistów dla przemysłu naftowego i gazowniczego. W ciągu tych 30 lat szkołę ukończyło 1726 absolwentów technikum i ponad 350 absolwentów liceum zawodowego oraz 1500 absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej.
Wydano Akt Likwidacji Filii i powołano Liceum Ogólnokształcące działające w ramach Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica.

1995r. Utworzono Oddział Zamiejscowy Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie.

1998r. Po raz pierwszy przeprowadzono w naszej szkole egzamin maturalny z matematyki połączony z egzaminem wstępnym na AGH.

01.01.1999r. W związku z reformą administracyjną kraju i likwidacją województwa pilskiego pieczę nad Zespołem Szkół im. Stanisława Staszica w Pile obejmuje Starostwo Powiatowe w Pile. Szkoła kształci wówczas 1045 uczniów; w tym Liceum Ogólnokształcące - 752 uczniów, Technikum - 239 uczniów, Liceum Zawodowe - 54 uczniów.

01.09.2002r. Do klas pierwszych 3-letniego liceum ogólnokształcącego i 3-letniego liceum profilowanego przyjęto pierwszych absolwentów gimnazjów.

2006r. Szkoła przejęła Halę Sportową na ul. Bydgoskiej.

01.09.2007r. Stanowisko dyrektora szkoły objęła mgr Jolanta Lubińska. Reaktywowano działalność technikum w ramach Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica, utworzono klasę kształcącą w zawodzie - technik wiertnik.

10.2008r. Podpisano porozumienie z PNiG Sp. z o.o. w sprawie reaktywowania kształcenia młodzieży w zawodzie technik wiertnik i kontynuowania 45-letniej współpracy w zakresie szkolenia kadr specjalistów na potrzeby PNiG Sp. z o.o.
Inauguracja obchodów 45-lecia szkoły.

06.2009r. Zjazd absolwentów.

1.09.2009r.-31.08.2013r. Naukę pobierali uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

1.10.2009r.-31.07.2010r. Obowiązki dyrektora szkoły pełniła mgr Justyna Szymańska.

1.08.2010r. Stanowisko dyrektora szkoły objął mgr Marek Święszkowski.

16.11.2013r. Uroczyste obchody Jubileuszu 50-lecia szkoły. Zjazd absolwentów.

11.2014r.-01.2015r. Nawiązanie współpracy z Exalo Drilling S.A. w sprawie kształcenia uczniów w zawodzie technik wiertnik. Przeprowadzenie pierwszych egzaminów zawodowych w nowej formule w Centrum Egzaminacyjnym na terenie Zakładu Exalo Drilling S.A.

1.09.2017r. Stanowisko dyrektora szkoły objął mgr Marek Wasilewski.

27.04.2018r. Szkołę opuścili ostatni absolwenci technikum o specjalności technik wiertnik.

01.09.2019r. Do klas pierwszych 4-letniego liceum ogólnokształcącego przyjęto pierwszych absolwentów szkół podstawowych.

29.04.2022r. Naukę zakończyli ostatni absolwenci 3-letniego liceum ogólnokształcącego.

29.09.2023r. Uroczyste obchody 60-lecia szkoły. Zjazd absolwentów.