W procesie rekrutacji kandydat do szkoły ponadpodstawowej może uzyskać maxymalnie 200 punktów: w tym 100 punktów za świadectwo oraz 100 pkt za wyniki testów ósmoklasisty.

Każdy kandydat ma obowiązek zalogować się na stronie pila.edu.com.pl i tam wprowadzić osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki testów ósmoklasisty (patrz  „System rekrutacji”). Łączna liczba punktów zostanie obliczona automatycznie przez system zgodnie z podanymi niżej kryteriami, i zadecyduje o kolejności na liście kandydatów do wybranej klasy.

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Maksymalna liczba punktów 1)
Punkty za świadectwo: 100 pkt
 aktywność na rzecz innych ludzi  3 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
z wyróżnieniem 
7 pkt 
 szczególne osiągnięcia  18 pkt
 ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt 
 ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt 
 ocena z I przedmiotu 2) (za ocenę celującą)  18 pkt
 ocena z II przedmiotu 3) (za ocenę celującą) 18 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty: 100 pkt
wynik z języka polskiego  100% x 0,35 =35 pkt 
wynik z matematyki   100% x 0,35 =35 pkt
 wynik z języka obcego nowożytnego  100% x 0,3 = 30 pkt

           1) za oceny wyrażone w stopniu:  celującym – po 18 punktów;  bardzo dobrym – po 17 punktów;

    dobrym – po 14 punktów;  dostatecznym – po 8 punktów;  dopuszczającym – po 2 punkty

2) geografia (1a mat-geo), chemia (1ch mat-chem), fizyka (1b mat-fiz), historia (1c hum-medialna),

   biologia (1d   hum-przyr), biologia (1e,f biol-chem),  geografia (1g – jęz- geog) 

3) język angielski (1a mat-geo), język angielski (1ch mat-chem), informatyka (1b mat-fiz),

   język angielski (1c hum-medialna),  język angielski (1d   hum-przyr), chemia (1e,f biol-chem), 

   język angielski (1g – jęz- geog)