Rekrutacja uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile odbywa się za pośrednictwem elektronicznego naboru.

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile odbywa się za pośrednictwem elektronicznego naboru.

Czynności kandydata Termin
Zalogować się na stronie www.pila.edu.com.pl i wpisać wszystkie wymagane dane m.in. typ szkoły i klasę/klasy, w której chciałby podjąć naukę. Kandydat może wybrać trzy różne szkoły ponadpodstawowe, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Kolejność wpisu jest ważna; na I pozycji należy wpisać klasę/szkołę, w której kandydat chciałby uczyć się najbardziej.
Szkoła, którą kandydat wybiera na I pozycji jest szkołą pierwszego wyboru.

od 15 czerwca

do 10 lipca 2020r. (godz. 15.00)

Dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego szkoły pierwszego wyboru podpisany przez rodziców wydruk wygenerowany automatycznie po wprowadzeniu danych do formularza na stronie www.pila.edu.com.pl.

od 15 czerwca

do 10 lipca 2020r. (godz. 15.00)

 
Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty wpisać do formularza na stronie
www.pila.edu.com.pl oceny, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz informacje o innych osiągnięciach.

od 26 czerwca

do 10 lipca 2020r.(godz. 15.00)

 
Dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego szkoły pierwszego wyboru: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (mogą być kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły (podstawowej)), a także wypełniony kwestionariusz szkoły.  

od 31 lipca

do 4 sierpnia 2020r. (godz. 15.00)

Zalogować się na stronie www.pila.edu.com.pl i sprawdzić, do której klasy (szkoły) kandydat został zakwalifikowany.
Listy kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych klas zostaną opublikowane również na tablicy ogłoszeń
w szkole.
12 sierpnia 2020r. 

Potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole/ klasie poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one wcześniej złożone).

Brak złożenia oryginałów dokumentów
w wyznaczonym terminie jest równoznaczny
z rezygnacją z przyjęcia do szkoły.

13 sierpnia

do 18 sierpnia 2020r.(godz. 15.00)

 
Zalogować się na stronie www.pila.edu.com.pl (lub sprawdzić na tablicy ogłoszeń w szkole), do której klasy kandydat został przyjęty. 19 sierpnia 2020r. 
Weryfikacji danych dokonuje powołana przez dyrektora szkoły szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna. Liczba punktów obliczana jest automatycznie przez system elektroniczny na podstawie kryteriów rekrutacji wprowadzonych wcześniej do bazy danych na stronie www.pila.edu.com.pl. Liczba ta decyduje o kolejności na liście kandydatów do poszczególnych klas. Próg punktowy może być różny w poszczególnych klasach i zależy od liczby kandydatów do danej klasy.
Kandydacie – pamiętaj – na I pozycji wybierz klasę, w której chciałbyś uczyć się najbardziej.
Jeżeli kandydat nie dostanie się do klasy, którą wybrał na I pozycji, zostanie automatycznie przez system uwzględniony w przydziale do klasy, którą wybrał na II pozycji, następnie III, IV, V itd. (W początkowym etapie rekrutacji (logowanie) warto wybrać większą liczbę klas).