1. Trzy fotografie legitymacyjne (podpisane). Obowiązkowo wymiar 30 x 42 mm, nie większy.
2. Kserokopia aktu urodzenia.
3. Karta pobytu (dotyczy cudzoziemców).
4. Oryginał Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej​.
5. Oryginał Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
6. Wyrok / orzeczenie sądu (dotyczy przypadku ograniczenia / odebrania praw rodzicielskich).
7. Karta zdrowia (uczniowie spoza Piły).
8. Podanie o przyjęcie do internatu (osoby zainteresowane).

Do pobrania

Kwestionariusz osobowy

Zobacz: więcej dokumentów do pobrania