1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  3. Kwestionariusz osobowy pobierz
  4. Trzy fotografie legitymacyjne (podpisane). Wymiar: 30x42 mm (nie większy).
  5. Kserokopia aktu urodzenia
  6. Karta zdrowia (uczniowie spoza Piły)
  7. Karta pobytu (dotyczy cudzoziemców)
  8. Paszport, Karta uchodźcy oraz Powiadomienie o nadaniu numeru PESEL (dotyczy UCHODŹCÓW od 24.02.2022 r.).
  9. Wyrok/orzeczenie sądu (dotyczy przypadku ograniczenia/odebrania praw rodzicielskich)
  10. Podanie o przyjęcie do internatu (osoby zainteresowane) pobierz

Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć w koszulce.

Zobacz: więcej dokumentów do pobrania