Projekt „Zielone pracownie w Powiecie Pilskim”

Wartość projektu: 316 660,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 284 994,00zł (90 % kosztów kwalifikowalnych)

Przedmiotem projektu jest doposażenie 4 pracowni dydaktycznych, zwanych "Zielonymi pracowniami"związanych z edukacją ekologiczną w czterech szkołach ponadpodstawowych Powiatu Pilskiego tj.

- Zespołu Szkół Budowlanych w Pile,

- Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile,

- Zespołu Szkół w Łobżenicy

- I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile przy którym działa Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Pile.

Celem projektu jest wspomaganie edukacji ekologicznej oraz podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Zaplanowane pracownie przyczynią się do kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej i postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska, uatrakcyjnią zajęcia dydaktyczne i uaktywnią młodzież do podejmowania działań proekologicznych oraz pozwolą na organizację ciekawych zajęć w grupach. Zajęcia będą miały charakter laboratoryjno-ekologiczny.

W ramach projektu 4 pracownie zostaną wyposażone między innymi w laptopy, projektory multimedialne, ekrany elektryczne, narzędzia multimedialne, które wspierają nauczanie przedmiotów ścisłych przyrodniczych, bogate zestawy obejmujące urządzenia pozwalające na różnorodne doświadczenia.

Efekt ekologiczny:

- poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska społeczeństwa Powiatu Pilskiego,

- wzrost dostępności do treści edukacji ekologicznej,

- kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne,

- uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych i uaktywnienie młodzieży do podejmowania działań proekologicznych

- przewidywanie i ocena następstw dla środowiska naturalnego oraz zdrowia człowieka zmian wywołanych działalnością człowieka,

- podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego – wykorzystanie wiedzy ekologicznej w praktyce,

- rozwój umiejętności korzystania z pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacja ekologiczną,

- kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz rozwijanie inicjatywy i samodzielności w pracy.

Efekt rzeczowy:

1. Utworzenie „Zielonej pracowni” w Zespole Szkół Budowlanych w Pile – szt. 1 w następujące kategorie:

a) Wyposażenie pracowni (ławki, krzesła, wyposażenie laboratoryjne, dygestoria, szafy/gabloty, biurko nauczycielskie)

b) Sprzęt audio video, komputerowy, oprogramowanie fotograficzny, elektroniczny

c) Pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną

2. Utworzenie „Zielonej pracowni” w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile szt. 1 w następujące kategorie:

a) Sprzęt audio video, komputerowy, oprogramowanie fotograficzny, elektroniczny

3. Utworzenie „Zielonej pracowni” w Zespole Szkół w Łobżenicy – szt. 1 w następujące kategorie:

a) Sprzęt audio video, komputerowy, oprogramowanie fotograficzny, elektroniczny

b) Pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną

4. Utworzenie „Zielonej pracowni” w I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile – szt. 1 w następujące kategorie:

a) Wyposażenie pracowni (ławki, krzesła, wyposażenie laboratoryjne, dygestoria, szafy/gabloty, biurko nauczycielskie)

b) Sprzęt audio video, komputerowy, oprogramowanie fotograficzny, elektroniczny

c) Pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną

Przedsięwzięcie pn. „ZIELONE PRACOWNIE W POWIECIE PILSKIM”

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

www.wfosgw.poznan.pl